Fundusze Europejskie

Wieprz, dnia 24.03.2023r

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (e-usługi POZ)    nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieprzu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

 1. Serwer szt. 1:
 • procesor: Intel® Silver 4310
 • pamięć RAM: 4x16GB DDR4 RDIMM
 • kontroler RAID: PERC H755
 • dyski i napędy: obudowa 8x2.5” HP
 • karta sieciowa: LOM DP (zintegrowana)
 • karta sieciowa: Broadcom ® 5720 QP (OCP 3.0)
 • zdalne zarządzanie: iDRAC9 Enterprise
 • ramka zabezpieczająca: ramka bez LCD
 • szyny montażowe: szyny ruchome z ramieniem na kable
 • zasilanie: 2x800W (Hot-Plug)
 • system operacyjny: Win Serv 2022 STD 16C
 • zachowanie dysków twardych: 3 lata
 • gwarancja: 3 lata Basic NBD
 • system operacyjny: 3x10x MS Win Serv 2022 CAL user.
 1. Laptop szt. 2:
 1. Laptop szt. 1:
 • model procesora: i7-11/12 gen
 • pamięć RAM: 16GB
 • całkowita pojemność dysków: min 512GB
 • nośniki: SSD M2
 • system operacyjny: Windows 11 Pro.
 1. Komputer szt.3:
 • model procesora: i5-1135G7
 • pamięć RAM 8GB
 • całkowita pojemność dysków: 256GB
 • nośniki: SSD
 • system operacyjny: Windows 10/11 Pro.
 • Office 365 business szt. 3
 1. Monitor szt. 3:
 • przekątna ekranu: 27”
 • rozdzielczość: 3840 x 2160 px.
 1. Drukarka szt. 3:
 • laserowa monochromatyczna
 • przeznaczenie wydruku: tekst i grafika
 • wydajność standardowa zasobnika do 1500 str. A4
 • rozdzielczość druku 1200x1200 dpi
 1. UPS on-line 3000VA szt. 1
 2. UPS 1000VA szt. 7
 3. Klimatyzator szt. 1:
 • możliwość chłodzenia nawet w niskich temperaturach zewnętrznych (zastosowanie w pomieszczeniach emitujących ciepło przez cały rok)
 • możliwość podłączenia z centralnym sterowaniem budynku
 • funkcja równomiernego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu.
 1. Centrala telefoniczna szt. 1:

Obsługę klienta na najwyższym poziomie zapewni pakietowe przesyłanie informacji, szybka komunikacja pomiędzy gabinetami, a także dodatkowe trasy połączeniowe dla ruchu telekomunikacyjnego w czasie awarii. Do tego analiza historii połączeń i rozmów w celu eliminowania wąskich gardeł. Bezpieczeństwo systemu oparte jest między innymi na szyfrowaniu połączeń video i głosowych, zapewnia zdublowanie elementów systemu w celu zapewnienia ciągłości pracy także podczas awarii.

Prosimy o przesłanie ofert na adres e-mail: biuro@spzoz-wieprz.pl. Dopuszczamy oferty cząstkowe. Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź.

 

 

 

Załącznik nr 6c do Umowy o powierzenie grantu w projekcie nr POIS.11.03.00-00-0074/22


Wzór klauzuli informacyjnej, stanowiącej realizację obowiązku informacyjnego

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020), z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Minister Zdrowia pełniący funkcję Beneficjenta jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie
Decyzji o dofinansowanie Projektu pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”)” (POIS.11.03.00-00-0074/22).
Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji PO IiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji ww. projektu w ramach Osi Priorytetowej XI REACT-UE.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu.
Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku1:
1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO2), wynikającego z następujących przepisów prawa3:
2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów
wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i
cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU);
4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające
rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a
także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
? ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
? ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
? ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
2. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem
władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
1 Należy wybrać jedną lub kilka podstaw.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
(Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, s.1-88).
3 Należy wskazać jeden lub kilka przepisów prawa - możliwe jest ich przywołanie w zakresie ograniczonym na potrzeby
konkretnej klauzuli.
3. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych
jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Minister może przetwarzać różne rodzaje danych4, w tym przede wszystkim:
1) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formę prowadzenia
działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
2) dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: stanowisko, PESEL,
3) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
4) dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych
środków.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów
zaangażowanych w realizację Projektu, w tym w szczególności: od oferentów, wykonawców i podwykonawców.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
? podmioty, którym Instytucja Zarządzająca PO IiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań
związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmiot pełniący funkcję Instytucji
Pośredniczącej,
? instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a także inne podmioty, którym UE powierzyła
wykonywanie zadań związanych z wdrażaniem PO IiŚ 2014-2020,
? podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych
oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni 5.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10
lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO IiŚ 2014-2020 - z równoczesnym uwzględnieniem
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
? prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
? prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
? prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w
art. 17 ust. 3 RODO,
? prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
? prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie
umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób
zautomatyzowany 6,
? prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie
odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust.
1 lit. e RODO),
? prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77
RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO
lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w
Rzeczpospolitej Polskiej.
4 Informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO.
5 O ile dotyczy.
6 Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera.
W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i Polityki
Regionalnej i jest możliwy:

 • pod adresem: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
 • pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl.

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.