Dowód ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013r. został wprowadzony elektroniczny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców eWUŚ, który daje pacjentom możliwość zweryfikowania ich prawa do opieki medycznej finansowanej przez NFZ. W trakcie rejestracji wystarczy podać numer PESEL, by w ciągu kilku chwil uzyskać pewność, że NFZ sfinansuje Państwa leczenie. Jeżeli NFZ nie potwierdzi uprawnień do świadczeń, a wiedzą Państwo, że mają do nich prawo, można je potwierdzić za pomocą dokumentów papierowych:

  • zaświadczeniem z zakładu pracy,
  • legitymacją emeryta lub rencisty,
  • aktualnym zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli nie mają Państwo przy sobie takiego dokumentu, można złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do świadczeń, które musi zawierać:

  • imię i nazwisko pacjenta,
  • adres zamieszkania,
  • podstawę prawa do świadczeń, np. umowa o pracę, emerytura,
  • numer PESEL,
  • rodzaj dokumentu, którym potwierdzają Państwo tożsamość.