Informacje prawne

  • Ustawa z dnia 15 kwietnia  2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018 poz. 2190)

  • USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.
    o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135) 


  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r.
    w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2019 poz. 397)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maj 2019 r.
    w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. 2019 poz. 1199)